Muzyka:

ClassicSounds.pl

Salt-n-Pepper logo

Polityka prywatnoAi??ci

Polityka prywatnoAi??ci

synthroid purchase canada, synthroid purchase canada, synthroid purchase canada, synthroid purchase canada, synthroid purchase canada, synthroid purchase canada.
Dane osobowe przekazywane nam przez KlientA?w przetwarzamy w sposA?b zgodny z zakresem udzielonego przez KlientA?w zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczegA?lnoAi??ci zgodnie z ustawAi?? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pA?A?n. zm.). Dane osobowe KlientA?w przechowujemy na serwerach zapewniajAi??cych ich peAi??ne bezpieczeAi??stwo. DostAi??p do bazy danych posiadajAi?? jedynie uprawnieni pracownicy Classic Sounds.
KaA?dy Klient, ktA?ry przekazaAi?? nam swoje dane osobowe ma peAi??nAi?? moA?liwoAi??Ai?? dostAi??pu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub teA? A?Ai??dania usuniAi??cia.
Classic Sounds nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie uA?ycza zgromadzonych danych osobowych KlientA?w osobom trzecim, chyba A?e dzieje siAi?? to za wyraA?nAi?? zgodAi?? lub na A?yczenie Klienta, albo na A?Ai??danie uprawnionych na podstawie prawa organA?w paAi??stwa w zwiAi??zku z toczAi??cymi siAi?? postAi??powaniami.
Classic Sound posAi??uguje siAi?? rA?wnieA? tzw. plikami cookies (ciasteczka).Ai?? Pliki te sAi?? zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczajAi?? danych statystycznych o aktywnoAi??ci Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustA?w. Klient w kaA?dej chwili moA?e wyAi??Ai??czyAi?? w swojej przeglAi??darce internetowej opcjAi?? przyjmowania cookies, choAi?? musi mieAi?? Ai??wiadomoAi??Ai??, A?e w niektA?rych przypadkach odAi??Ai??czenie tych plikA?w moA?e wpAi??ynAi??Ai?? na utrudnienia w korzystaniu z naszej strony.
Pragniemy zwrA?ciAi?? PaAi??stwa uwagAi??, A?e jeA?eli na stronie internetowej Classic Sounds, zamieszczamy linki prowadzAi??ce do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie moA?emy odpowiadaAi?? ani za zawartoAi??Ai?? tychA?e stron, ani za stopieAi?? ochrony prywatnoAi??ci realizowany przez administratorA?w tych stron. PodejmujAi??c decyzjAi?? o przejAi??ciu na takie strony, Klient czyni to na wAi??asnAi?? odpowiedzialnoAi??Ai??. ZachAi??camy przy okazji do zapoznania siAi?? z politykAi?? prywatnoAi??ci realizowanAi?? przez te strony, zanim Klient udostAi??pni im swoje dane osobowe.

MateriaAi??y reklamowo – promocyjne wysyAi??amy Klientom jedynie wA?wczas, gdy wyrazili na to zgodAi??. Dotyczy to w szczegA?lnoAi??ci Newslettera, czy folderu produktowego wysyAi??anego Klientowi, jeA?eli Klient potwierdzi wyraA?nie chAi??Ai?? otrzymywania w/w o aktualnych promocjach,Ai??rabatach i nowoAi??ciach w naszej Firmie. MateriaAi??y te dotyczAi??Ai??wyAi??Ai??cznie oferty i dziaAi??alnoAi??ci naszej Firmy.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszAi??ce siAi?? do ochrony PaAi??stwa prywatnoAi??ci, w szczegA?lnoAi??ci danych osobowych prosimy zgAi??aszaAi?? na adres: HR@classicsounds.pl