Muzyka:

ClassicSounds.pl

Salt-n-Pepper logo

Polityka prywatnoA�ci

Polityka prywatnoA�ci

Dane osobowe przekazywane nam przez KlientA?w przetwarzamy w sposA?b zgodny z zakresem udzielonego przez KlientA?w zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczegA?lnoA�ci zgodnie z ustawA� z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pA?A?n. zm.). Dane osobowe KlientA?w przechowujemy na serwerach zapewniajA�cych ich peA�ne bezpieczeA�stwo. DostA�p do bazy danych posiadajA� jedynie uprawnieni pracownicy Classic Sounds.
KaA?dy Klient, ktA?ry przekazaA� nam swoje dane osobowe ma peA�nA� moA?liwoA�A� dostA�pu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub teA? A?A�dania usuniA�cia.
Classic Sounds nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie uA?ycza zgromadzonych danych osobowych KlientA?w osobom trzecim, chyba A?e dzieje siA� to za wyraA?nA� zgodA� lub na A?yczenie Klienta, albo na A?A�danie uprawnionych na podstawie prawa organA?w paA�stwa w zwiA�zku z toczA�cymi siA� postA�powaniami.
Classic Sound posA�uguje siA� rA?wnieA? tzw. plikami cookies (ciasteczka).A� Pliki te sA� zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczajA� danych statystycznych o aktywnoA�ci Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustA?w. Klient w kaA?dej chwili moA?e wyA�A�czyA� w swojej przeglA�darce internetowej opcjA� przyjmowania cookies, choA� musi mieA� A�wiadomoA�A�, A?e w niektA?rych przypadkach odA�A�czenie tych plikA?w moA?e wpA�ynA�A� na utrudnienia w korzystaniu z naszej strony.
Pragniemy zwrA?ciA� PaA�stwa uwagA�, A?e jeA?eli na stronie internetowej Classic Sounds, zamieszczamy linki prowadzA�ce do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie moA?emy odpowiadaA� ani za zawartoA�A� tychA?e stron, ani za stopieA� ochrony prywatnoA�ci realizowany przez administratorA?w tych stron. PodejmujA�c decyzjA� o przejA�ciu na takie strony, Klient czyni to na wA�asnA� odpowiedzialnoA�A�. ZachA�camy przy okazji do zapoznania siA� z politykA� prywatnoA�ci realizowanA� przez te strony, zanim Klient udostA�pni im swoje dane osobowe.

MateriaA�y reklamowo – promocyjne wysyA�amy Klientom jedynie wA?wczas, gdy wyrazili na to zgodA�. Dotyczy to w szczegA?lnoA�ci Newslettera, czy folderu produktowego wysyA�anego Klientowi, jeA?eli Klient potwierdzi wyraA?nie chA�A� otrzymywania w/w o aktualnych promocjach,A�rabatach i nowoA�ciach w naszej Firmie. MateriaA�y te dotyczA�A�wyA�A�cznie oferty i dziaA�alnoA�ci naszej Firmy.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszA�ce siA� do ochrony PaA�stwa prywatnoA�ci, w szczegA?lnoA�ci danych osobowych prosimy zgA�aszaA� na adres: HR@classicsounds.pl